Uzavřením partnerství mezi Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Obchodní akademií v Českých Budějovicích, Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky v Písku, Střední školou obchodní v Českých Budějovicích 

Dne 22. června 2021 byla v zasedací místnosti SECESE Krajského úřadu Jihočeského kraje slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Obchodní akademií Husova 1 v Českých Budějovicích, Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Písek a Střední školou obchodní Husova 9.

REKLAMA

Podepsáním smlouvy o spolupráci budou rozvíjeny kontakty mezi Ekonomickou fakultou JU a uvedenými středními školami, které se tímto stanou tzv. fakultní střední školou. Pro studenty těchto škol jsou na EF JU připraveny zajímavé akce, z nichž nejoblíbenější je již tradičně Vysokoškolákem nanečisto. Velmi vítaná, pro obě smluvní strany, je také spolupráce na studentských projektech a využití potenciálu studentů pro aplikační sféru výzkumu. Projekty, soutěže a společné akce budou motivovat též absolventy fakultních středních škol v dalším studiu na Ekonomické fakultě JU, neboť už jim prostředí kampusu a zázemí fakulty bude známé. Smlouva je zatím uzavírána na 5 let s možností prodloužení.

Tohoto slavnostního aktu se za Ekonomickou fakultu JU zúčastnily děkanka fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová a RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., která vykonává funkci proděkanky pro rozvoj a vnější vztahy. Za OA v Písku se zúčastnili ředitel školy Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., za OA Husova 1 byla přítomna ředitelka školy Ing. Lenka Kubátová a za Střední školu obchodní v ČB taktéž ředitelka Mgr. Jarmila Benýšková. 

Význam této akce vertikálního strategického propojení vysoké školy a středních škol v regionu umocnili svou účastí na slavnostní akci dva náměstci hejtmana Jihočeského kraje. Za vědu byla setkání přítomna náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, vědu a výzkum doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. a za školství náměstek hejtmana pro oblast školství Mgr. Pavel Klíma. Přítomna byla i Ing. Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlavním motivem tohoto kroku je naplňování strategie činnosti Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve vytváření nových a posilování stávajících sítí spolupráce mezi nejrůznějšími subjekty. Kromě tuzemských a zahraničních vysokých škol, významných podniků v regionu i mimo něj, státního sektoru, neziskových organizací či médií, se fakulta dlouhodobě výrazně orientuje na podporu spolupráce a komunikace se středními a vyššími odbornými školami. To vše pod heslem fakulty: „Společně a Efektivně“

REKLAMA